ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS

Aquest Blog vol ser una eina de participació i informació amb tots els veïns del barri.
També,perquè més enllà dels seus límits, tots els ciutadans de Girona sàpiguen quines son les nostres inquietuds, els nostres problemes i el que fem.
En definitiva volem que sigui un espai de convivència.
---------------------------------------------------------------

FESTA MAJOR 2013

dilluns, 18 d’agost de 2008

L'Assemblea: Un nou compromís (2008 - 2011)Foto:  Miquel Pagés

L'Assemblea 2008


L'Associació de Veïns va celebrar el passat dia 3 d’abril l’Assemblea anual de socis, tal com preveuen els Estatuts vigents actualment. Els acords més importants, presos d’acord amb les propostes de l’ordre del dia, segons convocatòria tramesa als socis, i sotmeses a l’aprovació dels assistents, foren:
- Aprovació de l’acta de l’Assemblea de 2006
- Informe general del President sobre les activitats que s’han dut a terme durant el període de dos anys, queen l’esmentada Assemblea la Junta va demanar de pròrroga per acabar d’implantar algunes activitats que s’estaven duent a terme, pròrroga que els socis van aprovar.
- Aprovació de l’estat de comptes presentat, corresponent a l’exercici 2007.
- Aprovació del pressupost general presentat per al 2008, per un import de 55.836 EUR.
- Aprovació de la continuïtat de la Junta sortint per a un nou període de quatre anys, al no haver-se presentat cap altra candidatura. La convocatòria per presentació de possibles candidatures va ser feta a tots els socis, en temps i forma, tal com especifiquen els Estatuts de l’Entitat.
- Aprovació de la composició de la Junta, que va quedar constituïda així:

* President: Martí Carreras
* Tresorera: Susanna Oliveras
* Secretària: Montse Casanova

VOCALIES:

* Urbanisme/M.Ambient: Jordi Mateu
* Arts escèniques: Josep M. Fàbregas
* Publicacions: Josep M. Fàbregas
* Promoció de la lectura: Lluís Gil
* Joventut: Jordi Garcia
* Social: Anna Fulcarà
* Lleure: Miquel Pagés
* Relacions amb els mitjans: Lluís Gil

Aquesta és, doncs, la Junta que estarà al front de l’Associació per aquest nova etapa 2008-2011, i que des de l’endemà mateix de l’assemblea va continuar amb la tasca respectiva de cada un dels responsables, i de la que anirem donant informació.